Plan działań na rzecz klimatu w regionie Yorkshire and Humber

 

Streszczenie

 

Dlaczego jesteśmy w sytuacji kryzysu klimatycznego i ekologicznego?

 

Dowody naukowe są absolutnie niepodważalne - zmiany klimatyczne są ogromnym problemem, który przez wiele dekad będzie kształtował naszą przyszłość pod wieloma względami, czy to w Yorkshire, w całej Wielkiej Brytanii, czy w innych częściach świata.

 

Średnia globalna temperatura powierzchni ziemi jest obecnie o 1,1 stopnia Celsjusza wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jeśli przekroczymy różnicę 1,5 stopnia, możemy uruchomić w przyrodzie łańcuch reakcji, które będą prowadzić do coraz większego ocieplenia. Po przekroczeniu tej granicy wchodzimy w stadium niebezpiecznych lub gwałtownych zmian klimatycznych.

 

W skali globalnej, jeśli nadal będziemy emitować dwutlenek węgla w obecnym natężeniu, doprowadzimy do ocieplenia o ponad 1,5°C do roku 2030 lub wkrótce potem. W regionie Yorkshire and Humber wykorzystamy nasz udział w globalnym budżecie węglowym w taki sposób, że będziemy mieli duże szanse na ograniczenie ocieplenia do granicy 1,5 stopnia w ciągu sześciu lat.

 

Kryzysowi klimatycznemu możemy zaradzić jedynie poprzez walkę z kryzysem ekologicznym, który powoduje degradację przyrody i bioróżnorodności. Dążąc do ograniczenia naszych emisji dwutlenku węgla i podniesienia naszej odporności, musimy również chronić i wzbogacać nasze obszary naturalne oraz promować rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

 

Dlatego też w pełni uzasadnione jest nazywanie obecnego stanu kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Musimy to sobie uświadomić i zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem i z należytą determinacją.

 

Opracowanie skutecznej strategii jest ogromnym wyzwaniem, ale reagując na zmiany klimatyczne mamy również możliwość poprawy stanu naszych domów, społeczności, transportu, przedsiębiorstw, infrastruktury, żywności i rolnictwa, terenów zielonych, przyrody i całego społeczeństwa. Najważniejsze jest to, że przeciwdziałając zmianom klimatu możemy chronić istniejące miejsca pracy oraz tworzyć nowe i atrakcyjne miejsca pracy.

 

 

Do czego będziemy dążyć?

 

Dla całego regionu celem jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do roku 2038, przy czym znaczny postęp ma zostać osiągnięty do roku 2030. Powyższy cel dla regionu jest zasadniczo zgodny z celami wynikającymi z badań naukowych, ale my, Komisja ds. Klimatu regionu Yorkshire and Humber, proponujemy, aby rozszerzyć go o emisje z transportu lotniczego i morskiego oraz wprowadzić pięcioletnie budżety emisji dwutlenku węgla, aby lepiej monitorować postępy.

 

W ramach tego planu działania zalecamy wykorzystanie osiągniętej już przez nas 44-procentowej redukcji bezpośrednich emisji wobec poziomu z 2000 r. poprzez uwzględnienie emisji z lotnictwa i żeglugi oraz zobowiązanie się do zmniejszenia emisji o co najmniej 68% w stosunku do poziomu z 2000 r. do 2025 r., o 84% do 2030 r., o 92% do 2035 r., a następnie o 100% do 2038 r.

 

 

Mając jasno określone cele, musimy niezwłocznie zająć się opracowaniem strategii zmian, która umożliwi nam zwiększenie gotowości i odporności na skutki zachodzących zmian klimatu, przy jednoczesnej szybkiej dekarbonizacji i zapewnieniu, że we wszystkich punktach nasze działania będą zarówno właściwe, jak i - w szerszym ujęciu - zrównoważone.

 

W jaki sposób powinniśmy opracować strategię zmian?

 

Zmiany klimatu są zagadnieniem przekrojowym, które ma wpływ na wszystkie aspekty naszego społeczeństwa i gospodarki oraz wymaga reakcji z ich strony. Nie uda nam się rozwiązać kryzysu klimatycznego i ekologicznego, jeśli ważne, powiązane ze sobą kwestie pozostaną nierozwiązane. Dlatego potrzebujemy strategii zmian, która przyczyni się do rozwoju możliwości i będzie promować konkretne działania w całym regionie. Nasz plan działania obejmuje 13 zaleceń.

 

Przekrojowa strategia zmian powinna:

 

 1. Przyznać, że zagrożenie klimatyczne i ekologiczne jest realne i zgodzić się, że musimy zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem i z należytą determinacją.
 2. Opracować pozytywną wizję, która pokazałaby, jak ambitne działania na rzecz klimatu i przyrody mogą uczynić Yorkshire i Humber szczęśliwszym, zdrowszym, bardziej sprawiedliwym i prosperującym regionem.
 3. Przejść od wyznaczania celów i planowania do działania poprzez skupienie się na rzeczywistej realizacji ambitnych i szybszych zmian.
 4. Zaangażować do dokonania sprawiedliwej transformacji, która zapewni, że działania na rzecz klimatu aktywnie zmniejszą istniejące nierówności oraz wzmocnią pozycję i włączą do działania wszystkich mieszkańców regionu.
 5. Zachęcać do wspólnej odpowiedzialności, uznając, że możemy osiągnąć znacznie więcej, jeśli będziemy działać razem, ale akcentując potrzebę przywództwa ze strony największych instytucji.
 6. Działać w sposób skoordynowany, stawiając klimat i przyrodę w centrum wszystkich najważniejszych decyzji strategicznych, politycznych, planistycznych i inwestycyjnych.
 7. Wspierać edukację i zaangażowanie poprzez włączenie klimatu i przyrody do programu nauczania w szkołach, collegach i uniwersytetach, a także poprzez promowanie wiedzy o klimacie i emisji dwutlenku węgla.
 8. Podnosić umiejętności i tworzyć miejsca pracy poprzez tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy w ramach inicjatywy „Zielonej Gospodarki”, wspieranie pracodawców i pracowników w dostosowaniu się oraz poprzez rozwijanie szkoleń związanych z klimatem.
 9. Przyspieszać realizację inwestycji poprzez utworzenie platformy finansowania działań związanych z klimatem i przyrodą, która pomoże rozwijać nowe projekty i programy oraz łączyć je z nowymi formami finansowania i inwestycji.
 10. Wspierać współpracę i innowacje poprzez wymianę/łączenie zasobów oraz poprzez zachęcanie do innowacyjności, tak aby najlepsze praktyki mogły się rozwijać i rozpowszechniać w całym regionie.
 11. Chronić i odtwarzać środowisko naturalne i ekosystemy, od istnienia których zależymy, poprzez wspieranie zrównoważonego gospodarowania najważniejszymi zasobami naturalnymi oraz przyjmowanie rozwiązań opartych na zasobach naturalnych.
 12. Zrewidować sposób mierzenia postępu poprzez opracowanie wskaźnika zrównoważonego postępu dla regionu oraz utworzenie regionalnego ośrodka monitorowania klimatu w celu wspierania i obserwacji naszych postępów.
 13. Połączyć nasze działania z rządem krajowym, aby zapewnić sobie wsparcie i jasną, stabilną politykę ogólnokrajową, która umożliwi ambitne działania na szczeblu regionalnym.

 

 

Jak możemy zwiększać gotowość i odporność na skutki zmian klimatu?

 

Już teraz coraz częściej i dotkliwiej odczuwamy skutki zmian klimatu - i nawet jeśli szybko ograniczymy emisje dwutlenku węgla, to i tak większość ich skutków utrzyma się ze względu na czas pozostawania dwutlenku węgla w atmosferze. Musimy zatem inwestować w naszą gotowość i odporność, zabezpieczając nasze domy, społeczności, infrastrukturę wodną, energetyczną, transportową i komunikacyjną, rolnictwo i systemy żywnościowe, naszą przyrodę i różnorodność biologiczną. Wszystkie te aspekty odporności na zmiany klimatu mają kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu w przyszłości. Nasz plan działań na rzecz klimatu obejmuje następujących 15 kluczowych priorytetów.

 

Aby stawić czoła zagrożeniom klimatycznym i zwiększyć naszą gotowość i odporność na ich skutki, musimy:

 

 1. Opracować skuteczniejsze środki informowania o zagrożeniach klimatycznych
 2. Promować proces podejmowania decyzji dotyczących klimatu sprzyjający włączeniu społecznemu oraz wspólnemu tworzeniu rozwiązań
 3. Zachęcać do szerszego przyjmowania planów adaptacji do zmian klimatu obejmujących cały obszar i dostosowanych do konkretnych lokalizacji
 4. Promować działania wzmacniające odporność, które będą korzystne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i społeczności lokalnej
 5. Wspierać odporność środowiska poprzez odbudowę i wzbogacanie licznych zasobów naturalnych regionu
 6. Przygotować sektor żywności i rolnictwa do bieżących i przyszłych zmian
 7. Promować rozwiązania oparte na przyrodzie i rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury odpornej na skutki zmian klimatu
 8. Promować odporność na zmiany klimatu w biznesie i przemyśle
 9. Stworzyć regionalną sieć na rzecz gotowości i odporności na skutki zmiany klimatu
 10. Wypracować systemowe podejście w ramach wszystkich sektorów infrastruktury w regionie
 11. Inwestować w infrastrukturę cyfrową
 12. Zwiększyć gotowość na zmiany klimatu poprzez lepsze planowanie na wypadek sytuacji kryzysowych i naprawczych
 13. Opracować podejście do reagowania w sytuacjach kryzysowych obejmujące całe społeczeństwo
 14. Promować dostępność i korzystanie z przystępnych cenowo, kompleksowych ubezpieczeń od powodzi
 15. Udoskonalać plany długoterminowego przeciwdziałania zmianom i szkodom spowodowanym podnoszeniem się poziomu morza.

 

 

Jak możemy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto?

 

Aby mieć szansę na realizację naszego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 r., musimy szybko ją ograniczyć. Wymaga to dalszego szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii, inwestycji w inteligentne sieci energetyczne oraz modernizacji naszych domów, budynków, przedsiębiorstw i systemów transportowych w celu zmniejszenia ich zapotrzebowania na energię. Musimy również rozwiązać problem szerszego śladu węglowego - poprzez przejście na efektywną pod względem wykorzystania zasobów gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz poprzez zmianę podejścia do konsumpcji w kluczowych obszarach, takich jak żywność, moda i podróże lotnicze. Nasz plan działania zawiera 22 zalecenia dotyczące zerowej emisji netto.

 

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie zerowej emisji netto musimy:

 

 1. Uzupełnić nasze dotychczasowe cele poprzez włączenie do nich lotnictwa i żeglugi oraz przyjęcie 5-letnich budżetów emisji dwutlenku węgla.
 2. Położyć główny nacisk na zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 3. Wprowadzić inteligentne i elastyczne sieci energetyczne 
 4. Działać na rzecz zdecydowanego przyspieszenia dekarbonizacji źródeł energii 
 5. Wspierać intensywny rozwój energetyki komunalnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii
 6. Przeprowadzić ambitną modernizację budynków mieszkalnych
 7. Przeprowadzić ambitną modernizację i aktywne zarządzanie energią w budynkach publicznych i komercyjnych
 8. Zbadać sposoby skuteczniejszego podejścia do celów klimatycznych w budynkach zabytkowych i na obszarach ochrony zabytków
 9. Zminimalizować oddziaływanie i zmaksymalizować korzyści z nowych inwestycji 
 10. Zachęcać do korzystania z transportu publicznego
 11. Umożliwiać aktywne podróżowanie
 12. Minimalizować potrzebę posiadania własnego samochodu
 13. Wspierać pojazdy niskoemisyjne
 14. Minimalizować negatywne oddziaływanie lotnictwa
 15. Skoncentrować się na ekologizacji gospodarki regionu
 16. Wspierać przejście na model „zero netto” wśród działających obecnie przedsiębiorstw 
 17. Wspierać model „zero netto” w rolnictwie i produkcji żywności
 18. Wspieranie zerowej emisji netto w ramach infrastruktury
 19. Upowszechniać zmiany w planowaniu
 20. Upowszechniać „zero netto” w zagospodarowaniu przestrzennym
 21. Upowszechniać efektywne gospodarowanie zasobami i odpadami oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym
 22. Upowszechniać zrównoważoną produkcję, konsumpcję i styl życia.

 

Co może zrobić Komisja ds. Klimatu regionu Yorkshire i Humber, aby w tym pomóc?

 

Komisja ds. Klimatu regionu Yorkshire and Humber została powołana w celu rozwijania naszych możliwości w zakresie ambitnych i włączających działań na rzecz klimatu i przyrody. Komisja połączyła już wysiłki mieszkańców i organizacji z całego regionu. Niniejszy plan działania jest efektem intensywnej współpracy, konsultacji i wspólnego przygotowania w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

 

Aby odegrać swoją rolę w realizacji tego planu działania, w ciągu najbliższych dwóch i pół roku Komisja będzie nadal wspierać współpracę i pozyskiwać zasoby umożliwiające jej wspieranie, ukierunkowywanie i monitorowanie ambitnych działań na rzecz klimatu i przyrody we właściwy i zrównoważony sposób.

 

Konkretne działania, do których podjęcia Komisja będzie dążyć, przedstawiono w końcowej części niniejszego sprawozdania. Obejmują one przyjęcie zobowiązania liderów na rzecz ochrony klimatu, programu przywództwa na rzecz klimatu, ustanowienie forum obywatelskiego i platformy finansowania działań związanych z klimatem, a także opracowanie planu sprawiedliwej transformacji i strategii rozwiązań opartych na przyrodzie.

 

Polish translation - Executive Summary, Yorkshire and Humber Climate Action Plan